Program działań

Program Działania Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej na lata 2016-2020 przyjęty na Powiatowym Zjeździe Delegatów w dniu 5 grudnia 2015r.

Aby właściwie wypełniać swoje statutowe powinności i sprostać tym zadaniom Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej w latach 2016 – 2020 musi konsekwentnie realizować działania w następującym zakresie:

 1. W wychowaniu patriotyczno-obronnym:
  Popularyzować i pielęgnować wartości patriotycznych oraz tradycję oręża polskiego.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz podtrzymywanie czynnej więzi społeczeństwa z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną oraz Policją – na polu szerokiej gamy inicjatyw pro obronnych LOK w tym obszarze działalności.
 3. Organizować lub współpracować przy organizacji przedsięwzięć istotnych dla uświetnienia: świąt państwowych i wojskowych, rocznic patriotycznych oraz podkreślenia swym czynnym udziałem ważnych tradycji i świąt lokalnych.

W działalności organizacyjno-statutowej:

 1. Realizować wytyczne władz nadrzędnych Ligi Obrony Kraju.
 2. Organizować zawody powiatowych oraz eliminacji do zawodów wojewódzkich stosownie do posiadanej bazy i możliwości.
 3. Dążyć do powstania nowych Kół i Klubów na terenie powiatu. Aktywizować istniejące koła i kluby na terenie powiatu.
 4. Pozyskiwać środki na działalność statutową i realizację własnych przedsięwzięć, składać wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w konkursach organizowanych przez urzędy administracji publicznej i samorządowej.
 5. Współpracować z terenowymi jednostkami organów władzy państwowej oraz samorządu terytorialnego. Nawiązywać lub utrzymywać robocze kontakty z: Kuratorium Oświaty, dyrektorami szkół na terenie powiatu oraz nauczycielami uczącymi przysposobienia obronnego na terenie szkół w powiecie.
 6. Udzielać pomocy i wsparcia dla koordynatorów współpracy pomiędzy LOK, a tzw. klasami (szkołami) mundurowymi.
 7. Brać udział w zawodach strzeleckich, krosach strzeleckich oraz innych dziedzinach związanych z zakresem działalności LOK na szczeblu powiatu i województwa.
 8. Promować LOK w mediach lokalnych i społeczeństwie.
 9. Utrzymywać ścisłą współpracę z władzami nadrzędnymi LOK.
 10. Uczestniczyć w Akcji ZIMA, Akcji LATO, Szkolnej Lidze Strzeleckiej, Konkursie Wiedzy Morskiej oraz tym podobnych.
 11. Popierać wszelkie inicjatywy mające na celu włączenie LOK w system bezpieczeństwa i obrony kraju, a szczególnie: rozwój strzelań z broni bojowej, rozwój własnej sieci łączności na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej lub innych zagrożeń – celem wsparcia odpowiednich organów i służb.