PROGRAM DZIAŁAŃ

Program Działań Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej na lata 2021-2025.

       Kierując się celami oraz zadaniami statutowymi Ligi Obrony Kraju, uwzględniając wnioski ze sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 2015 – 2020 oraz głosy w dyskusji, Powiatowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę o głównych kierunkach działań Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej na lata 2021 – 2025. Działaniami tymi będą: ścisła współpraca z władzami nadrzędnymi LOK, koordynacja działań w powiecie oraz inicjacja działań Klubów i Kół LOK, w tym pomoc organizacyjna w następującym zakresie:

 1. Popularyzacja i pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz tradycji oręża polskiego
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz podtrzymywaniem czynnej więzi społecznej z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną oraz Policją – na polu szerokiej gamy inicjatyw pro obronnych LOK w tym obszarze działalności.
 3. Organizacja lub współpraca przy organizacji przedsięwzięć istotnych dla uświetnienia: świąt państwowych i wojskowych, rocznic patriotycznych oraz podkreślania swym czynnym udziałem ważnych tradycji i świąt lokalnych.

W działalności organizacyjno-statutowej:

 1. Realizować wytyczne władz nadrzędnych Ligi Obrony Kraju.
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności specjalistycznych aktywu klubowego w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności w zakresie sportów pro obronnych (instruktorzy, trenerzy, działacze, sędziowie) – branie udziału w kursach oraz uzyskiwanie kolejnych uprawnień (np. Instruktor LOK, Prowadzący Strzelanie LOK, Sędzia Strzelectwa Sportowego PZSS ect.)
 3. Organizować zawody powiatowe oraz eliminacje do zawodów wojewódzkich stosownie do posiadanej bazy i możliwości.
 4. Dążyć do powstania nowych Kół i Klubów na terenie powiatu. Aktywizować istniejące koła i kluby na terenie powiatu.
 5. Pozyskiwać środki na działalność statutową i realizację własnych przedsięwzięć (oraz koordynacja działań w tym zakresie na terenie powiatu) a w tym szczególnie poprzez pozyskiwanie pomocy finansowej przeznaczonej na modernizację i rozbudowę bazy szkoleniowej LOK na terenie powiatu.
 6. Współpracować z terenowymi jednostkami organów władzy państwowej oraz samorządu terytorialnego. Nawiązywać lub utrzymywać robocze kontakty z:placówkami Muzealnymi ( szczególnie w zakresie ochrony miejsc pamięci i męczeństwa Narodu Polskiego),  Kuratorium Oświaty (wszystkich szczebli), Dyrektorami szkół na terenie powiatu oraz Nauczycielami przysposobienia obronnego uczącymi na terenie szkół w powiecie (bez względu na typ i rodzaj placówki). Szczególna pomoc i wsparcie dla koordynatorów współpracy pomiędzy LOK a tzw. klasami (szkołami) mundurowymi.
 7. Brać udział w zawodach strzeleckich, krosach strzeleckich oraz innych dziedzinach związanych z zakresem działalności LOK na szczeblu powiatu.
 8. Promowanie swego udziału – Klubów (Kół) LOK (szczególnie na terenie powiatu) – w mediach lokalnych i społecznościowych. Nagłaśnianie własnych osiągnięć w eliminacjach do wszystkich imprez wojewódzkich oraz centralnych LOK. Udział w Akcji ZIMA, Akcji LATO, Szkolnej Lidze Strzeleckiej, Konkursach Wiedzy Morskiej oraz tym podobnych.
 9. Ścisła współpraca z miejscowym Klubem Żołnierzy Rezerwy (na terenie powiatu).
 10. Popularyzowanie działalności LOK po przez stosowanie nowych form działania np. grup rekonstrukcji historycznej lub tworzenia własnych formacji mundurowych ( po uzyskaniu stosownej zgody władz nadrzędnych LOK).
 11. Popierać wszelkie inicjatywy mające na celu włączenie LOK w system bezpieczeństwa i obrony kraju, a szczególnie (stosownie do posiadanej bazy i możliwości): rozwój strzelań z broni bojowej (współpraca z MON  lub samodzielne szkolenia w tym zakresie), rozwój własnej sieci łączności na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej lub innych zagrożeń – celem wsparcia odpowiednich organów i służb.