REGULAMIN KS LOK CZART

REGULAMIN KLUBU STRZELECKIEGO LOK „CZART”
LIGI OBRONY KRAJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba oraz charakter działania

§1

Klub nosi nazwę Klub Strzelecki LOK „CZART” w Suchej Beskidzkiej w skrócie: KS LOK „CZART, zwanym dalej „Klubem”.

§2

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Biuro Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej.

§3

Klub nie posiada osobowości prawnej, bezpośrednio podlega pod Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, a dalej Małopolski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Działa na podstawie Statutu Ligi Obrony Kraju i niniejszego Regulaminu.

§4

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów statutowych i regulaminowych, może występować do LOK o zatrudnienie pracowników.

§5

Klub może posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Klub może posiadać własne odznaki pamiątkowe i honoryfikacyjne. Odznaki pamiątkowe i honoryfikacyjne przyznawane są przez Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ II
Cele i metody działania Klubu

§7

Celem Klubu jest działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni.

§8

Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) współdziałanie z władzami LOK, władzami sportowymi, administracją państwową i samorządową w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania strzelectwa sportowego i rekreacji sportowej,
2) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie,
3) stwarzanie członkom Klubu odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:
a. bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
b. opieki trenerskiej,
c. właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
4) prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Klubu i innych osób,
5) organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,
6) szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków Klubu oraz innych osób posiadających broń lub zainteresowanych jej posiadaniem i używaniem,
7) organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy czynnymi zawodnikami uprawiającymi sport strzelecki oraz kolekcjonerami broni,
8) współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania,
9) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych,
10) organizowanie imprez integracyjnych dla członków Klubu oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni.

§9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić działalność szkoleniową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. Nabywa się je na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu.
Do podjęcia pozytywnej decyzji przez Zarząd wymagana jest rekomendacja członka klubu oraz dokonanie opłaty wpisowej.

§11

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§12

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne.
Członkami Klubu mogą być osoby nieletnie i pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych.
Nieletni oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do klubu za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

§13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia Statutu LOK i niniejszego regulaminu oraz udzielająca pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych korzyści służących realizacji celów statutowych LOK i Klubu.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia Statutu LOK i niniejszego oraz udzielająca pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych korzyści służących realizacji celów statutowych LOK i Klubu.

§15

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz Klubu uczestniczyć w walnych zebraniach członków Klubu,
2) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu wtedy, gdy podejmowane są uchwały dotyczące oceny ich postępowania lub działalności,
3) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu i stowarzyszenia LOK oraz odwoływać się od uchwał i decyzji władz
Klubu do władz wyższego szczebla,
4) korzystać z organizacyjnych odznak oraz reprezentować LOK na zawodach strzeleckich i innych imprezach sportowych,
5) korzystać ze sprzętu i urządzeń LOK na zasadach określonych przez Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki LOK oraz Zarząd Klubu.

§16

Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w §14 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§17

Członkowie Klubu mają obowiązek:
1) Członkowie zwyczajni:
a) godnie reprezentować LOK i Klub brać czynny udział w działalności klubu,
b) przestrzegać postanowień statutu LOK, regulaminu Klubu i uchwał władz statutowych,
c) opłacać w terminach przewidzianych w statucie, składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Klubie,
d) propagować cele i zadania Klubu,
e) brać czynny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub.
2) Członkowie wspierający:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOK,
b) wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Klubu.

§18

Członkowie Klubu mogą być wyróżniani na zasadach określonych w odrębnych przepisach uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego LOK, a nadawanych przez władze LOK poszczególnych jednostek
organizacyjnych.

§19

Nieprzestrzeganie postanowień statutu LOK i regulaminu Klubu, oraz uchwał i zarządzeń władz LOK, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę LOK, stanowi przewinienie członkowskie, za które mogą być zastosowane kary organizacyjne określone w §31 Statutu.

§20

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji,
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres powyżej 3 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń zgodnie z §32 Statutu LOK,
3) pozbawienia członkostwa przez Zarząd Klubu, w przypadku naruszenia regulaminu i zasad statutowych oraz działania na szkodę LOK, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§21

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd Klubu.

§22

1) Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się raz na pięć lat.
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w razie potrzeby, na podstawie Uchwały Zarządu Klubu, Zarządu wyższego szczebla, na wniosek co najmniej połowy członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy liczby członków + 1
– w pierwszym terminie, natomiast w z góry określonym drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
5) Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Walne Zebranie Członków Klubu.
1) ocenia działalność oraz pracę Zarządu,
2) udziela absolutorium lub odmawia udzielenia absolutorium władzom Klubu,
3) dokonuje wyboru władz Klubu,
4) uchwala program działania na okres kadencji władz Klubu,
5) nadaje tytuł honorowy członkom Klubu,
6) dokonuje wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy Delegatów LOK.

§24

1) Zarząd Klubu składa się z pięciu członków wybieranych na okres pięciu lat w głosowaniu jawnym, przy czym prezes klubu jest wybierany w głosowaniu bezpośrednim.
2) Zarząd Klubu wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
3) Zarząd Klubu zbiera się w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż raz na kwartał.
4) Uchwały Zarządu Klubu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
5) Pracami Zarządu Klubu kieruje prezes, a w czasie jego nieobecności, wyznaczony na piśmie przez prezydium klubu inny członek zarządu.
6) Nie uczestniczenie bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych zebraniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, oznacza rezygnację z pracy we władzach Klubu.

§25

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
2) popularyzowanie celów i zadań Klubu wśród społeczeństwa,
3) planowanie przedsięwzięć wynikających z programu działania,
4) opracowywanie rocznych planów finansowych oraz zapewnienie możliwości ich realizacji,
5) prowadzenie szkolenia dla członków Klubu oraz zleconych zadań szkoleniowych,
6) przydzielanie indywidualnych zadań członkom Klubu, wynikających z programu działania,
7) gospodarowanie wydzielonym majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami w granicach określonych planem finansowym,
8) wykonywanie zadań zleconych przez władze samorządowe, stowarzyszone związki sportowe oraz nadrzędne władze LOK,
9) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) przyjmowania nowych członków – nowo przyjmowani członkowie wymagają rekomendacji członków Klubu,
b) wyróżniania i karania członków zgodnie ze statutem LOK,
c) zwoływania Walnego Zebrania Członków Klubu,
d) ustalania wysokości wpisowego i rocznej składki,
e) zwolnienia (w uzasadnionych przypadkach), z opłaty składki w zamian za odpracowanie tej kwoty w niezbędnych pracach na rzecz Klubu,
f) innych, zgodnych z statutem i niniejszym regulaminem, a nie zastrzeżonych dla władz wyższego szczebla.

§26

Komisja Rewizyjna Klubu wybierana jest na okres pięciu lat, składa się z trzech osób. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu co najmniej raz w roku stosownie do swoich uprawnień,
2) ocena finansowych projektów planów rocznych oraz weryfikacja rocznych sprawozdań,
3) zwołanie walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu, w terminie i trybie ustalonym w statucie LOK,
4) kontrola opłacania składek członkowskich oraz zasadność zwolnień i gospodarowania funduszami pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz dofinansowania zadań zleconych,
5) uchwalenie własnego regulaminu i planu działania,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania z własnej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu zarządowi.

ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu LOK

§28

1) Majątek Klubu to majątek Stowarzyszenia – Liga Obrony Kraju, stanowią go nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Majątek nieruchomy LOK jest niepodzielny.
3) Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu, nie pochodzący z dotacji przyznanych przez władze LOK, jest użytkowany tylko przez Klub. Przekazanie tego majątku innym jednostkom LOK może się odbyć na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu. W przypadku rozwiązania (likwidacji) Klubu, majątek ten pozostaje własnością LOK.
4) Składniki majątku trwałego, powierzone przez inne osoby lub podmioty Klubowi pozostają własnością tych osób lub podmiotów.
5) Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością Klubu może być wykorzystany wyłącznie do działalności LOK.
6) Klub korzysta z majątku LOK zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządów władz statutowych.

§29

1) Dochody Klubu stanowią:
a) wpłaty ze składek członkowskich i wspierających,
b) środki finansowe na publiczne zadania zlecone,
c) darowizny,
d) wpływy ze startowego,
e) wpływy z działalności szkoleniowej, statutowo uzasadnionej do realizacji celów realizowanych przez Klub.
2) O przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Klubu LOK decyduje Zarząd, zgodnie z przepisami obowiązującymi w LOK, a przede wszystkim na:
a) amunicję i tarcze do celów szkoleniowych,
b) utrzymanie działalności klubu (niezbędne opłaty zapewniające funkcjonowanie klubu),
c) konserwację urządzeń, broni i sprzętu strzeleckiego,
d) koszty organizacji zawodów i szkolenia członków Klubu.

§30

Do reprezentowania Klubu w sprawach finansowych upoważnieni są: dwuosobowo prezes i sekretarz.
Zarząd może upoważnić dodatkowo Członka Zarządu do składania podpisów w imieniu Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Klubu

§31

Zmiany Regulaminu Klubu może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu w drodze uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§32

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez:
1) Walne Zebranie Członków Klubu kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
2) Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
3) Małopolski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§33

Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu, o ile nie należą do innych władz, ustala Zarząd Klubu.

Regulamin uchwalono na Walnym Zebraniu Założycielskim Klubu Strzeleckiego LOK „CZART” w Suchej Beskidzkiej w dniu 07.07.2017 r. oraz zatwierdzono Uchwałą nr 1/2017 Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej.