PROGRAM DZIAŁAŃ - LOK/CZART 2018

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

ZARZĄD

Program Działania Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej na lata 2016-2020
przyjęty na Powiatowym Zjeździe Delegatów w dniu  5 grudnia 2015 r.

          Aby właściwie wypełniać  swoje statutowe  powinności  i sprostać  tym zadaniom Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej  
 w latach 2016 2020 musi konsekwentnie realizować działania w następującym zakresie :

W wychowaniu patriotyczno-obronnym:
1. Popularyzować  i pielęgnować wartości patriotycznych oraz tradycję oręża polskiego.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem    młodzieży oraz podtrzymywanie czynnej więzi społeczeństwa
  z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną oraz Policją - na polu szerokiej gamy inicjatyw pro obronnych LOK w tym obszarze działalności.

3. Organizować  lub współpracować  przy organizacji przedsięwzięć istotnych dla uświetnienia: świąt państwowych i wojskowych, rocznic patriotycznych
  oraz podkreślenia swym czynnym udziałem ważnych tradycji i świąt lokalnych.

W działalności organizacyjno-statutowej:
1. Realizować wytyczne władz nadrzędnych Ligi Obrony Kraju.

2. Organizować  zawody powiatowych oraz eliminacji do zawodów wojewódzkich stosownie do posiadanej bazy i możliwości.

3. Dążyć  do powstania nowych Kół i Klubów na terenie powiatu. Aktywizować istniejące koła  i kluby na terenie powiatu.

4. Pozyskiwać środki na działalność statutową i realizację własnych przedsięwzięć, składać wnioski  o dofinansowanie realizacji zadań publicznych
  w konkursach organizowanych  przez urzędy administracji publicznej i samorządowej.

5. Współpracować  z terenowymi jednostkami organów władzy państwowej oraz samorządu terytorialnego. Nawiązywać  lub utrzymywać
   robocze kontakty z: Kuratorium Oświaty , dyrektorami szkół na terenie powiatu oraz nauczycielami uczącymi przysposobienia obronnego na terenie
   szkół w powiecie .

 6. Udzielać  pomocy i wsparcia dla koordynatorów współpracy pomiędzy LOK, a tzw. klasami (szkołami) mundurowymi.

 7. Brać udział w zawodach strzeleckich, krosach strzeleckich oraz innych dziedzinach związanych z zakresem działalności LOK na szczeblu
    powiatu i województwa.

 8. Promować  LOK  w mediach lokalnych i społeczeństwie.

 9. Utrzymywać ścisłą współpracę z władzami nadrzędnymi LOK.

10. Uczestniczyć  w Akcji ZIMA, Akcji LATO, Szkolnej Lidze Strzeleckiej, Konkursie Wiedzy Morskiej oraz tym podobnych.

11. Popierać  wszelkie  inicjatywy mające  na celu włączenie LOK w system bezpieczeństwa i obrony kraju, a szczególnie : rozwój strzelań
    z broni  bojowej, rozwój własnej sieci łączności na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej lub innych zagrożeń celem
    wsparcia  odpowiednich organów i służb.   
                                                 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego